۱۳۹۵/۰۱/۲۲

تاریخچه

•تاریخچه
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایف ،که پیشتر توسط دستگاههای مختلف اجرائی به انجام می رسید، تاسیس گردید. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا“ به امور بین المللی و روابط خارجی کشور مربوط می گردند . سازمان وظایف خود را مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، از جمله سرمایه گذاری خارجی در ایران ، سرمایه گذاری ایرانیان در خارج ازکشور ، تامین مالی خارجی اعم از اعطای وام و اعتبارات به سایر کشورها و یا استقراض از منابع بین المللی ، و قوانین و مقررات ناظر بر ایجاد و هماهنگی و گسترش روابط با سایر کشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهای مالی و بین المللی به انجام می رساند.
Description: http://investinkhorasan.ir/portal/images/stories/352_orig.jpg

فعالیتهای سازمان به چهارحوزه اصلی قابل تقسیم می باشند .
1-سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سازمان به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور می باشد که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 1381، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد .
اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی در سازمان، مسئول دریافت کلیه تقاضاهای پذیرش سرمایه گذاری ، صدور مجوز سرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در طرحهای مصوب و همچنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران از جمله ارائه کمک، انجام هماهنگی و تسهیل کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری آنان ، حتی پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد .
به عنوان دستگاه متولی سرمایه گذاری خارجی ،سازمان مسئول رسیدگی به کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات سرمایه گذاریهای خارجی ،مدیریت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بادیگردولت ها و سازمانهای بین المللی است. در حال حاضر، صرف نظر از مذاکرات در دست انجام با تعداد کثیری از کشورهای جهان 47 ، موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با اغلب کشورهای اروپائی ، آسیای جنوب شرقی ، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه ، شمال و جنوب آفریقا به امضاء رسیده است.
 
2-تامین مالی خارجی :
یکی از حوزهای مهم فعالیت سازمان، هدایت کلیه امور مربوط به موسسات مالی و اعتباری بین المللی و نیز آژانس های تضمین اعتبارات صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه و سایر سازمانهای بین المللی می باشد. این فعالیتها در اداره کل وامها ، مجامع و موسسات بین المللی سازمان صورت می پذیرد. این اداره همچنین مسئول هدایت مذاکرات با دولتها و موسسات دولتی به منظور انعقاد موافقتنامه های وام و اعتبارات و از همه مهمتر، مدیریت صدور ضمانتنامه های بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی ، به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی را برعهده دارد.
 
3-سرمایه گذاری در خارج :
سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی در خارج کشور ، در چارچوب سیاست عمومی دولت در ارتباط با صدور سرمایه و خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی، توسط سازمان هدایت و تنظیم میگردد. تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای دولت ایران در خارج از کشور توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، به عنوان بزرگترین شرکت سرمایه گذار ایرانی، صورت پذیرفته است . با این وجود، توان بالقوه موجود سرمایه گذاری های بیشتری را به منظور گسترش و تشویق روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه می طلبد.
4-روابط اقتصادی خارجی:
این وظیفه توسط اداره روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارائی، که در درون سازمان واقع شده، انجام می پذیرد. این اداره مسئول کلیه امور مربوط به روابط اقتصادی خارجی،از جمله کمیسیون های مشترک اقتصادی با چندین کشور و نیز سازماندهی و هماهنگی مجموعه ای از وظایف در حوزه روابط اقتصادی با کشورهای جهان می باشد .
 
تاریخچه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان:
پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در مرداد ماه 8 7 ،اولین مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان با حضور استاندار محترم وقت جناب آقای دکتر صلاحی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران جناب آقای دکتر علیشیری، مدیرکل سرمایه گذاری خارجی جناب آقای دکتر قاسمی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در  مهر ماه 1387 در محل سازمان محل سازمان امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید که با تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 و به استناد مصوبه شماره 26986/44458 مورخ 8/2/1389 هیئت محترم وزیران در سال 1389 حالت رسمی تری به خود گرفت. در سه سال اول فعالیت نمایندگان دستگاهها تعیین گردیده و به صورت موردی یا در جلسات بررسی پروژه ها در این مرکز حضور پیدا می کردند.

                                                                                                                                    

نظر به تاکید استاندار محترم وقت مبنی بر حضور تمام وقت نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به سرمایه گذاران، این مرکز به محل جدید خود منتقل و با حضور استاندار محترم جناب آقای فروزانمهر و روسا و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در بهمن ماه 1391  فعالیت رسمی خود را با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی استان در قالب پنجره واحد سرمایه گذاری آغاز نمود. لیست دستگاهها و نمایندگان تام الاختیار آنها که به صورت تمام وقت در مرکز خدمات سرمایه گذاری حضور دارند در لینک ساختار سازمانی این سایت موجود می باشند.
 
 
                                                                                                                                                                 

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۵۸۵
مطالب مرتبط با این موضوع :